Η δράση της Σοφίας και η αντίδραση της κοινωνίας. Αθλητισμός και γυναίκες.
Πράξεις ντροπής