Χρησιμοποιείστε την τηλεόραση προς όφελος του παιδιού
Το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή θα συμπληρώνεται από παιδιάτρους των ΤΟΜΥ