Μη χάσουμε την ευκαιρία για έναν πιο φωτεινό προορισμό
Τι είναι πιο σωστό (ή πιο εύκολο) να αλλάξει το παιδί ή το σύστημα;